Inne

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↓
  • WnNR MŚ Wniosek o przyznanie nagrody rocznej – Ministerstwo Środowiska
    Nagroda roczna może być przyznana, jeżeli podmiot: poprawił wyniki finansowe (wzrost zysku netto, zmniejszenie straty netto, zwiększenie rentowności obrotu netto, obniżenie poziomu kosztów działalności podmiotu, poprawa płynności...
    Liczba pobrań: 481
    Brak głosów
  • WoUPR-C Dane dotyczące podmiotów powiązanych
    Formularz Dane dotyczące podmiotów powiązanych stanowi załącznik do Informacji dodatkowej, którą należy złożyć wraz z wnioskiem w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Część C należy wypełnić w przypadku, gdy w...
    Liczba pobrań: 482
    Brak głosów
  • KSFS Kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowej instytucji płatniczej
    Kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowej instytucji płatniczej obejmuje: informację o wartości posiadanych finansowych środków płynnych, z uwzględnieniem: środków pieniężnych w kasie, środków...
    Liczba pobrań: 484
    Brak głosów
  • SPW-1 (1) Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego ...
    Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz. U. poz. 1215 oraz z 2015 r. poz. 978) zarządza się, co następuje: Określa się wzór:  deklaracji o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej...
    Liczba pobrań: 486
    Brak głosów
  • BBP (archiwalny) Bilans budżetu państwa
    Bilans budżetu państwa sporządza się na podstawie informacji przygotowanych w układzie bilansu, sporządzonych na podstawie zestawienia obrotów i sald kont księgowych stosowanych do ewidencji budżetu państwa, potwierdzonych przez osoby...
    Liczba pobrań: 487
    Brak głosów
  • RSPOIF Raport o stanie przekroczeń ograniczeń inwestycyjnych funduszu
    Raporty bieżące, informacje bieżące i sprawozdania okresowe funduszu lub towarzystwa, w tym dotyczące zbiorczego portfela papierów wartościowych, powinny zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji oraz powinny być...
    Liczba pobrań: 487
    Brak głosów
  • PwWPA Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego
    W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli: dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe, decyzja wydana została w wyniku przestępstwa, decyzja...
    Liczba pobrań: 492
    Brak głosów
  • WnNR MKiDN Wniosek o przyznanie nagrody rocznej – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
    Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej uprawnionemu jest: dla uprawnionego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy - minister; dla uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 i 4 ustawy - osoba właściwa dla tych osó...
    Liczba pobrań: 494
    Brak głosów
  • WowSNW Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (do 16 lat) - Warszawa
    Formularz przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do celów takich jak :  odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia w celu przystosowania do pracy na stanowiskach...
    Liczba pobrań: 498
    Brak głosów
  • WowSNWr Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (do 16 lat) - Wrocław
    Formularz przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do celów takich jak:  odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia w celu przystosowania do pracy na stanowiskach...
    Liczba pobrań: 499
    Brak głosów