Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Inne druki do wypełnienia

WUMP C6 Wniosek o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrod
0
1224
WwznAW Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu wydaje Minister Gospodarki, natomiast zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu wydaje marszałek województwa przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie w
0
1222
WUMP W Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrod
0
1218
WwznP Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu wydaje Minister Gospodarki, natomiast zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu wydaje marszałek województwa przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie w
0
1217
WUMP C2 Wniosek o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrod
0
1209
WUMP C7 Wniosek o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrod
3.0
1205
WUMP C8 Wniosek o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrod
0
1202
WUMP C9 Wniosek o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrod
0
1200
WUMP W1 Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrod
5.0
1185
PPPK Protokół przekazania/przejęcia kasy
Zmianie kasjerów odpowiadających za stan kasy przedsiębiorstwa odbywa się co do zasady w połączeniu z protokolarnym przejęciem gotówki oraz innych walorów (środków finansowych) znajdujących się w kasie. W niektórych jednostkach protokołowi przekazania kasy towarzyszy dodatkowo do
2.3
1155
SFIWp Standardowy formularz informacyjny dotyczący umowy pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego
Informacje, dotyczące umowy pośrednictwa w odsprzedaży — przedsiębiorca przekazuje na standardowym formularzu informacyjnym, którego wzór określa załącznik nr 3 do ustawy z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz.U. 2011 nr 230 poz. 1370). Konsument ma prawo odstąpić od n
0
1141
IOZW-PPK Informacja o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę po zmianie instytucji finansowej (PPK)
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny program systematycznego oszczędzania, przeznaczony dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Wpis do PPK odbywa się auto
0
1116
PIT/NZI (1) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych
Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od niezrealizowanych zysków, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT/NZI), zwanej dalej „in
0
1113
Rach-Pp-dp (archiwalny) Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia (przekształcone dane porównawcze)
Rachunek przepływów pieniężnych stanowi obowiązkowy element sprawozdania finansowego jednostek, których sprawozdanie finansowe podlega corocznie obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. To, czy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią czy pośred
0
1097
SD-3/A (5) (archiwalny) (od IX 2014) Informacja o pozostałych podatnikach
Informacja stanowi załącznik do zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych. Na informacji należy podać datę powstania obowiązku podatkowego zgodnie z art.6 ustawy. Pola jasne wypełnia płatnik, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Wypełniać na maszynie, komputerowo
0
1096
WozL Wezwanie do opuszczenia i zwrotu wynajmowanego lokalu
W chwili rozwiązania umowy najmu lokator (najemca) zobowiązany jest zwrócić w stanie niepogorszonym w stopniu większym niż wynikający ze zwykłego zużycia wynajmowany lokal. Nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. Jeżeli najemca odd
2.7
1096
PIT-N1 (1) Informacja o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej
Składający: Informacja sporządzana przez spółkę nieruchomościową o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio w tej spółce udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce, albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebę
2.0
1085
WoPDE-Kr Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego - Kraków
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm
0
1080
ZPoPP Zawiadomienie pracownika o przejęciu zakładu przez innego pracodawcę
W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracod
0
1077
WzPSZ (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Wydaje się je, jeżeli: urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa; osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym po
0
1070
Strona 13 z 38

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.