Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Pojazdy i transport druki do wypełnienia

EPPDG-zal Załącznik do ewidencji przebiegu pojazdu wykorzystywanego wyłącznie dla celów działalności gospodarczej
Pojazdy wykorzystywane wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, od 1 kwietnia 2014 r. powinny mieć przebieg dokumentowany wpisami w ewidencji. Brak ewidencji powoduje, że podatnik nie ma prawa odliczać 100% podatku VAT zawartego w cenie samochodu oraz 100% VAT z
0
4832
RWP-U-Po Upoważnienie rejestracja / wyrejestrowanie pojazdu Poznań
Upoważnienie składane jest w sytuacji, gdy właściciel upoważnia osobę do załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją lub wyrejestrowaniem pojazdu. Prawidłowo wypełnione pismo powinno zawierać informacje dotyczące marki, modelu, numeru rejestracyjnego oraz numer VI
0
4827
WUOC Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC pojazdu
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC pojazdu Umowa podlega rozwiązaniu po wcześniejszym złożeniu drugiej stronie oświadczenia o jej wypowiedzeniu. Regułą jest, że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umow
2.3
4469
WoRWZP-Kr Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Kraków
We wniosku należy wpisać adres stałego miejsca zameldowania, lub w przypadku braku stałego adresu zameldowania - adres zameldowania czasowego. W sytuacji, gdy brak pobytu stałego i braku pobytu czasowego - wpisać należy udokumentowany adres zamieszkania. Numer REGON podaje się g
0
4389
USM Umowa sprzedaży motocykla
Zawarcie umowy sprzedaży motocykla powinno, dla celów dowodowych i rejestracji pojazdu, nastąpić w formie pisemnej. Strony powinny koniecznie wymieć swoje dane osobowe oraz podpisać się. Umowa powinna szczegółowo wskazywać przedmiot umowy, czyli spowodować, że zostanie on konkret
2.6
3864
WoWDR-Kat Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Katowice
Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę (w miastach na prawach powiatu - prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych
4.0
3555
ZZP-Wa Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Warszawa
Wymagane dokumenty: Druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Kopia dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (wzór przykładowego pełnomocnictwa). W przypadku gdy właścicielem pojazdu jes
3.0
3528
RWP-P-Ol Pełnomocnictwo rejestracja wyrejestrowanie pojazdu Olsztyn
Pełnomocnictwo do rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu jest potrzebne w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta. Dołączenie do wniosku o rejestrację bądź w
0
3367
UUSO Umowa użyczenia samochodu osobowego
Użyczenie samochodu dotyczy głównie przypadków, w których drobny przedsiębiorca rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, nie posiada własnego auta. Wówczas decyduje się na użyczenie go od członków najbliższej rodziny. Poprzez umowę użyczający zobowiązuje się zezwolić
2.5
3337
UoUSP Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
Pracownik, jak i zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej może zawrzeć z przedsiębiorcą umowę o używaniu jego prywatnego pojazdu dla celów służbowych. Podobnie takie używanie dopuszczalne jest w przypadku samochodu stanowiącego prywatny majątek przedsiębiorcy. W przypadku p
0
3227
UNS Umowa najmu samochodu
Umowa najmu samochodu Podpisując umowę najmu samochodu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy samochód do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu w czasie trwania umowy umówiony czynsz.
3.8
2999
WoWDR-Op (archiwalny) Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Opole
Komórka organizacyjna: Wydział Komunikacji Miejsce załatwienia sprawy: Pl. Wolności 7/8, pok. nr 201,202,203,204 tel. 77 453 93 46, 4511 945, 4511 941 Wymagane dokumenty: wniosek złożony przez właściciela pojazdu (dostępny w Wydziale Komunikacji), dotychczasowy dowód rejes
0
2811
VAT-22 (3) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego
VAT-22 to dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej. Do składania deklaracji zobowiązany jest podatnik, o którym stanowi art. 15 ustawy o VAT, bądź podmiot niezaliczają
0
2806
SAD-IMP SAD 4 - IMPORT (karta: 6, 7, 8)
Formularze SAD powinny być wypełnione czytelnie, pismem maszynowym lub komputerowo. Do prawidłowego umieszczenia formularza w maszynie należy wykorzystać prostokąt znajdujący się w polu 2. Jeżeli znak kontrolny znajduje się w centrum tego prostokąta, to pola w formularzu będą wyp
1.4
2773
CN-23 Deklaracja celna CN-23
Deklaracja CN 23, nazywana również deklaracją wysyłkową celną, stanowi informację o wartości pieniężnej przesyłki. Służy ona również identyfikacji towarów wysyłanych na inny obszar celny. Używana jest w przypadku wysyłki przesyłki o wartości przekraczającej 300 euro (uwaga! w prz
0
2734
VAT-10 (6) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
Formularz VAT-10 składają podatnicy, o których mowa w art.15 ustawy oraz podmioty niebędące podatnikami wymienionymi w tym przepisie, niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7Klub VAT-8 (niezarejestrowani jako podatnicy VAT-UE), a którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego
0
2724
VAT-11 (6) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
Deklarację dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu składają osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami w rozumieniu art.15 ustawy i niemające obowiązku składania dekl
5.0
2616
OoT-Po Oświadczenie o tablicach
W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tablic do organu rejestrującego, właściciel pojazdu zamiast tablic dołącza oświadczenie. We wniosku należy podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres) oraz numer rejestracyjny i markę
4.0
2516
WoRWZP-Ol Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Olsztyn
Załącznikami do wniosku o rejestrację są: oryginał dowodu własności pojazdu, karta pojazdu, świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkow
0
2407
WoWDT-Ol (archiwalny) Wniosek/zawiadomienie o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego/wtórnika dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu/nalepki kontrolnej/znaków legalizacyjnych Olsztyn
Wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnej(ych) jest możliwe tylko w przypadku, kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu tzw. „białych", przy czym w przypadku pojazdów samochodowych wyposażonych w dwie tablice, które nie posiadały jeszcze oznaczen
0
2402
Strona 2 z 13

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.