Praca i kadry

Sortuj według: nazwy ↓ | daty | popularności
 • OWoP Odrzucenie wniosku o podwyżkę
  Odrzucenie wniosku o podwyżkę Pracodawca nie ma obowiązku zaakceptowania wniosku pracownika w sprawie podwyższenia wynagrodzenia za pracę. Automatyczna podwyżka wynagrodzenia następuje wyłącznie w przypadku zmiany wynagrodzenia minimalnego na wyższe...
  Liczba pobrań: 717
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (1 głos)
 • OWF Oświadczenie w sprawie wystawiania faktur
  Przepisy prawa nie zobowiązują dziś sprzedawcy towarów i usług do podpisywania faktur wystawianych w związku z dostawami towarów lub świadczeniem usług. Podpis taki w kontaktach biznesowych może okazać się jednak istotnym elementem,...
  Liczba pobrań: 559
  Brak głosów
 • OuRP Oświadczenie dla celów ustalenia rezydencji podatkowej
  Wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zależy od podlegania ograniczonemu lub nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej. Umowy międzynarodowe mogą bowiem wskazywać, że w Polsce w ogóle nie należy...
  Liczba pobrań: 1 015
  Brak głosów
 • OUD Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych
  Udostępnianie danych osobowych może odbywać się po uzyskaniu oświadczenia woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie. Zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o...
  Liczba pobrań: 14 116
  Brak głosów
 • OUD (archiwalny) Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych
  Udostępnianie danych osobowych może odbywać się po uzyskaniu oświadczenia woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie. Zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o...
  Liczba pobrań: 11 659
  Brak głosów
 • OTiO Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej ...
  Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza się między innymi zaświadczenie pracodawcy albo...
  Liczba pobrań: 1 399
  Brak głosów
 • OSWCUO Oświadczenie składane w celu ustalenia obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej
  Przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zobowiązują osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia oraz umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu oraz niektóre osoby prowadzące działalność gospodarczą do...
  Liczba pobrań: 574
  Brak głosów
 • OŚW-del Oświadczenie w związku z przekroczeniem limitu wydatku w czasie podróży służbowej
  Oświadczenie składa się w związku z przekroczeniem przez pracownika ustalonego przepisami prawa limitu wydatku w czasie podróży służbowej.   W przypadku podróży służbowej dokument polecenia wyjazdu służbowego wystawiany jest jako...
  Liczba pobrań: 528
  Brak głosów
 • OśRO Oświadczenie o dniu kończącym rok obrotowy
  Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika...
  Liczba pobrań: 267
  Brak głosów
 • OSPZ Obowiązki stanowiskowe pracownika zatrudnionego jako sprzedawca
  Jako załącznik do umowy o pracę lub jej element znajdujący się w treści umowy, pracodawca powinien przedstawić zatrudnionej osobie dokładny zakres powierdzanych obowiązków. Samo określenie stanowiska pracy nie jest bowiem wystarczające, by...
  Liczba pobrań: 599
  Brak głosów