Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Prawne i sądowe druki do wypełnienia

USC Umowa spółki cywilnej
Umowa spółki cywilnej Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem. Inne reguły zawierania umowy spółki cywi
0
2798
KRS-Z-OPP Zmiana - działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2796
KRS-W8 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej - Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. - Wnioskodawca wypełn
0
2781
ZUS RIA Raport informacyjny
Z dniem 1 stycznia 2019 r. znalazły zastosowanie nowe druki dla płatników składek - ZUS RIA oraz ZUS OSW. ZUS RIA stanowiraport informacyjny, który będzie mógł złożyć pracodawca/zleceniodawca za każdego pracownika zatrudnionego od stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r. Oświadczen
0
2756
KRS-WG Emisje akcji - Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Wniosek KRS-WG stanowi załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Wypełnia się go w celu wpisania informacji o emisjach akcji. Na jednym wniosku można wpisać informacje dotyczące czterech serii akcji. W przypadku nowej emisji należy
0
2746
KRS-Z12 (archiwalny) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2744
RZ-2 Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów
Formularz wypełnia się w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. W wypadku gdy po stronie zastawnika, zastawcy, dłużnika występuje spółka cywilna, we wniosku o wpis do rejestru wymienia się wszystkich wspólników tej spółki
0
2742
CI KRS-CDO Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
Wniosek CI KRS-CDO składany jest w celu otrzymania odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Wniosk należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty, które reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udziel
0
2737
KRS-Z40 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2730
KRS-ZH Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Wniosek KRS-ZH dotyczy zmiany danych dotyczących połączenia, podziału lub przekształcenia spółki. Formularz składa się jako załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamie
4.0
2729
ZPiK Zestawienie przychodów i kosztów
Zestawienie przychodów i kosztów należy wypełnić według poniższych objaśnień: W kolumnie 1 należy wpisać kolejny numer zapisów w ewidencji. Tym samym numerem należy oznaczyć dowód księgowy stanowiący podstawę dokonania zapisu. W kolumnie 2 należy wpisywać dzień miesiąca wynik
0
2726
KRS-Z13 (archiwalny) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
4.0
2726
KRS-W21 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz SPZOZ - organizacja pożytku publicznego
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2725
KRS-D3 Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych
Wniosek KRS-D3 składa się w celu wykreślenia dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego
0
2715
KRS-W7 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. - Wnioskodawca wypełnia pola jasne. We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadrac
0
2713
KRS-Z7 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o krajowym rejestrze sądowym
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o krajowym rejestrze sądowym - Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi litera
0
2704
Pp Pełnomocnictwo procesowe
Osoba występująca w postępowaniu sądowym jak i pozasądowym może działać samodzielnie pod warunkiem, że posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, a w przypadku postępowania sądowego również zdolność procesową. Podatnik może działać samodzielnie lub przekazać prawo
2.0
2698
KRS-W6 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2696
KRS-ZF Zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Wniosek KRS-ZF dotyczy zmiany danych akcjonariusza spółki akcyjnej. Formularz składa się jako załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, którego wpis
0
2695
RODO-UPDO Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (RODO)
Administrator danych może przekazać obowiązek przetwarzania danych innemu podmiotowi. W takim przypadku musi z nim zawrzeć umowę regulującą przetwarzanie oraz przekazać mu musi upoważnienie do przetwarzania. Treść umowy powinna zawierać co najmniej następujące elementy: 1. przedm
0
2695
Strona 8 z 43

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.