Sprawy obywatelskie

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↓
 • A - ZW (archiwalny) Załącznik do deklaracji D - ZW o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ...
  Załącznik do deklaracji D - ZW o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż ten o którym mowa w art. 3 pkt  2A ustawy z...
  Liczba pobrań: 296
  Brak głosów
 • OoZdCP Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych
  Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa. Nie mają...
  Liczba pobrań: 297
  Brak głosów
 • WoWPBR-K(M) (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę miasto Kielce
  Formularz archwialny, obowiązywał do 03.09.2013 r. Aktualnie obowiązujące formularze dostępne są w bazie formularzy fillUp pod nazwami: Wniosek o pozwolenie na budowę Kielce oraz Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę Kielce.
  Liczba pobrań: 297
  Brak głosów
 • UNG-zal2 Załącznik nr 2 do umowy najmu garażu - protokół zdawczo odbiorczy
  Protokół zdawczo-odbiorczy jest dokumentem sporządzanym między właścicielem garażu a wynajmującym , w dniu jego przekazania. Opisuje się w nim stan techniczny garażu. Jeśli po podpisaniu umowy zostaną wykryte jakieś wady – może służyć...
  Liczba pobrań: 307
  Brak głosów
 • EKUZ-WT -inf1 (archiwalny) Załącznik nr 1 do wniosku EKUZ
  Wniosek przeznaczony jest dla osób ubezpieczonych w NFZ, członków rodzin  zgłoszonych przez osoby ubezpieczone, osób nieubezpieczonych  posiadających prawo do świadczeń na gruncie przepisów krajowych, któ...
  Liczba pobrań: 312
  Brak głosów
 • A - M (archiwalny) Załącznik do deklaracji D - M o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ...
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady...
  Liczba pobrań: 313
  Brak głosów
 • WZII-zE (archiwalny) Ferma chowu lub hodowli drobiu - załącznik
  Wykazy prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej, w układzie tabelarycznym. Podmiot korzystający ze środowiska przedkłada wykazy w postaci papierowej albo elektronicznej. Wykazy przedkładane w postaci elektronicznej są: wnoszone na...
  Liczba pobrań: 314
  Brak głosów
 • DO - 1 Ł (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości ...
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Każdy właściciel nieruchomości, któ...
  Liczba pobrań: 315
  Brak głosów
 • EKUZ-WT -inf2 (archiwalny) Załącznik nr 2 do wniosku EKUZ
  Wniosek przeznaczony jest dla osób ubezpieczonych w NFZ, członków rodzin  zgłoszonych przez osoby ubezpieczone, osób nieubezpieczonych  posiadających prawo do świadczeń na gruncie przepisów krajowych, któ...
  Liczba pobrań: 317
  Brak głosów
 • OCRHPR (archiwalny) Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach ...
  Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy zasiłek rodzinny przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na...
  Liczba pobrań: 319
  Brak głosów