Aktualnie obowiązujący druk

NIP-5/W (6) (archiwalny) Wniosek/informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej

Wersja: (6) | Pobrań: 1704 | Obowiązuje do: 1969-12-31
Brak głosów

Opis: NIP-5/W (6) (archiwalny) Wniosek/informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej

Zgodnie z art.13 ust.3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U.z 2004 r. Nr 269,poz.2681, z późn. zm.), naczelnik urzędu skarbowego wydaje:
  • na wniosek podmiotu - zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje,
  • na wniosek osoby trzeciej - informację o NIP nadanym podmiotowi.

Na formularzu NIP-5/W należy podać wszystkie nazwy w pełnym brzmieniu (bez stosowania własnych skrótów). Szczególnie należy zwrócić uwagę na poprawny zapis nazw ulic.

W przypadku zaznaczenia w poz. 4 kwadratu nr 1 zostanie wydane zaświadczenie o nadaniu NIP. W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 należy złożyć wniosek w dwóch identycznych egzemplarzach; jeden egzemplarz zostanie zwrócony wnioskodawcy jako informacja o NIP nadanym podmiotowi

Pola jasne wypełnia wnioskodawca, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Wniosek składa się w dowolnym urzędzie skarbowym na terenie RP (np. na sali obsługi klienta) albo za pośrednictwem poczty. Wymagana jest opłata skarbowa w wysokości 21,00 zł od każdego egzemplarza wydawanego zaświadczenia lub informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia/informacji o nadanym NIP. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, (burmistrz, prezydent) reprezentujący gminę, na terenie której dokonano czynności urzędowej.Naczelnik urzędu skarbowego wydaje zaświadczenie / informację o NIP bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.  

Wniosek NIP-5/W obsługuje urząd, do którego wpłynął przedmiotowy wniosek. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej wydaje się na podstawie posiadanych przez naczelnika urzędu skarbowego informacji zgromadzonych w systemie CRP KEP.

Na wniosek NIP-5/W organ podatkowy wydaje:

  1. zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, na wniosek tego podmiotu;
  2. informację dla osoby trzeciej o nadanym NIP podmiotowi posługującemu się tym identyfikatorem podatkowym;
  3. informację o niemożności wydania informacji o nadanym NIP ze względu na podanie niewystarczających danych o podmiocie posługującym się tym identyfikatorem;
  4. informację dla osoby trzeciej o tym, że podmiot, którego dane wskazano we wniosku nie ma nadanego NIP;
  5. postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. 

Podstawa prawna:

- Art. 13 ust.3 ustawy z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 1314 ze zm.;
- Art. 306a-306d, art. 306j i art. 306k ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012r. poz.1282 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty
opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330);

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.