Aktualnie obowiązujący druk

VAT-UE (2) (archiwalny) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Wersja: (2) | Pobrań: 1935 | Obowiązuje od: 2011-07-01 do: 2013-06-30
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: VAT-UE (2) (archiwalny) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Składający: podatnicy podatku od towarów i usług oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art.15 ustawy - zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług.
Termin składania: Do 15. dnia miesiąca po okresie, za który składana jest informacja.
Podatnicy, o których mowa w art.15 ustawy, składają informację do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to osoby fizyczne składają ją w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby.
Podatnicy nieposiadający stałego miejsca zamieszkania lub siedziby albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, informację składają do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Osoby prawne, niebędące podatnikami w rozumieniu art.15 ustawy, informację składają do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby.
 
Objaśnienia:
 1. W poz.1 należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej nadany zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, podany w potwierdzeniu dokonanym przez naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art.97 ust.9 ustawy.
 2. Dopuszczalny kod i nazwa kraju: AT - Austria, BE - Belgia, BG – Bułgaria, DE - Niemcy, DK - Dania, EL - Grecja, ES - Hiszpania, FI - Finlandia, FR - Francja, GB - Wielka Brytania, IE - Irlandia, IT - Włochy, LU - Luksemburg, NL - Holandia, PT -Portugalia, RO – Rumunia, SE – Szwecja, CY - Cypr, CZ - Czechy, EE – Estonia, LT – Litwa, LV – Łotwa, MT – Malta, SK – Słowacja, SI – Słowenia, HU - Węgry.
 3. W części C informacji (VAT-UE) oraz w części B załącznika do informacji (VAT-UE/A):
  • w kolumnie a należy wpisać kod kraju kontrahenta (nabywcy towaru),
  • w kolumnie b należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny kontrahenta (nabywcy towaru) nadany przez państwa członkowskie właściwe dla kontrahenta,
  • w kolumnie c należy wpisać łączną wartość dostaw dokonanych w okresie, za który składana jest informacja, dla poszczególnych kontrahentów,
  • w kolumnie d należy zaznaczyć _ dla tych pozycji, w stosunku do których ma zastosowanie procedura uproszczona, zgodnie z art.135-138 ustawy, i podmiot wypełniający informację jest w tej procedurze drugim w kolejności podatnikiem.
 4. W części D informacji (VAT-UE) oraz w części B załącznika do informacji (VAT-UE/B):
  • w kolumnie a należy wpisać kod kraju kontrahenta (dostawcy towaru),
  • w kolumnie b należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny kontrahenta (dostawcy towaru) nadany przez państwa członkowskie właściwe dla kontrahenta,
  • w kolumnie c należy wpisać łączną wartość nabyć dokonanych w okresie, za który składana jest informacja, dla poszczególnych kontrahentów,
  • w kolumnie d należy zaznaczyć _ dla tych pozycji, w stosunku do których ma zastosowanie procedura uproszczona, zgodnie z art.135 -138 ustawy, i podmiot wypełniający informację jest w tej procedurze drugim w kolejności podatnikiem.
 5. W części E informacji (VAT-UE) oraz w części B załącznika do informacji (VAT-UE/C):
  • w kolumnie a należy wpisać kod kraju kontrahenta (usługobiorcy),
  • w kolumnie b należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny kontrahenta (usługobiorcy) nadany przez państwa członkowskie właściwe dla kontrahenta,
  • w kolumnie c należy wpisać łączną wartość usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy, wykonywanych w okresie, za który składana jest informacja, dla poszczególnych kontrahentów.

Podstawa prawna:

Art.100 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.