Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Inne druki do wypełnienia

ZP-ZOC Protokół postępowania w trybie zapytania o cenę
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę zawiera w sobie m.in. następujące sekcje: Zamawiający, gdzie podajemy informacje dotyczące zamawiającego, takie jak: pełna nazwa firmy adres czy numer telefonu. Przedmiot zamówienia publicznego, gdzie okr
0
779
BP (archiwalny) Bilans placówki
Bilans placówki został określony w rozporządzeniu z dnia 13 września 2017 r.w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz pań
0
776
UoSU Umowa o staż uczniowski
Począwszy od 1 września 2019 r. obowiązują dwa rodzaje umów z osobami uczącymi się zawodu umowa o praktykę absolwencką oraz o staż uczniowski. W celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym
5.0
776
PoUOPPK Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym
Wzór pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym, stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym (Dz.U. 2016
0
770
ZosZON Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dot. osób przed 16-m rokiem życia)
Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność. Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczeg
0
769
PoUOSPK Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym
Wzór pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym, stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym (Dz.U. 2016 poz. 51
1.0
767
WoWNKPS Wniosek o wydanie/wymianę nowej karty pobytu stałego (UE)
1. Wniosek dotyczy obywatela ubiegającego się o zarejestrowanie pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polsiej. 2. Wniosek dotyczy tylko jednej osoby. 3. Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki. W przypadku braku niezbędnych danych wniosek może być pozostawiony bez rozpoznania.
0
764
ZZPu Zgłoszenie zbiórki publicznej
Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami. Wypełnić należy tylko białe pola. We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak „” (myślnik). Przewidywany czas wypełnienia formularza:
3.7
763
WoDZS Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że uzyskana pomoc publiczna z tytułu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego jest pomocą de minimis
Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że uzyskana pomoc publiczna z tytułu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego jest pomocą de minimis - składa się po dniu dokonania odpisuamortyzacyjnego. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do p
0
763
KON Formularz opłaty z tytułu udzielonej koncesji na 2016 (rozliczenie przychodu osiągniętego w roku 2015)
Formularz opłaty można wypełnić komputerowo, wydrukować, podpisać i przesłać na adres pocztowy Urzędu Regulacji Energetyki (wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty) lub wypełnić komputerowo, podpisać ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać na adres e-mail: oplaty
0
757
UPKon (archiwalny) Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Kontrola jest prowadzona po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu imiennego upoważnienia. Kontrola jest prowadzona w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działalności, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności przez kontrolowanego
0
755
EPM Ewidencja pracowników młodocianych
Pracodawca zatrudniający pracowników młodocianych jest obowiązany prowadzić ewidencję pracowników młodocianych. Ewidencja jest obowiązkowa zarówno w przypadku zatrudniania pracowników w celu przygotowania zawodowego, jak i w przypadku przygotowania zawodowego, nauki zawodu, jak i
0
752
PoUOPwPK Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
Wzór pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym (Dz.U. 2016
0
750
RSoP (archiwalny) Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i za rok 2016
Wypełniając sprawozdanie należy podać dane podmiotu składającego sprawozdanie, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Adresatem sprawozdania jest marszałek województwa. W punkcie drugim należy podać rodzaj podmiotu: wytwarzający opakowania, o którym mowa w przepisach
5.0
743
PoUTAPK Pouczenie o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym
Wzór pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym, stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach tymczasowo aresztowanego w postę
0
742
ZTW-1 Zaktualizowany tytuł wykonawczy
Zaktualizowany tytuł wykonawczy stosowany jest przy występowaniu do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o dochodzenie należności pieniężnych. Obowiązkowe wypełnienie pozycji dotyczy elementów określonych w art. 95 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzaje
0
738
W-1.1/04 Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów
Formularz W-1/04 Wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz formularz załącznika W-1.1/04 wypełnia się w przypadku: Wpisu do ewidencji producentów i nadania numeru identyfikacyjnego; Zmiany danych; Korekty danych. Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi l
0
735
OPAToPC Oświadczenie podmiotu działającego jak agencja tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania p
0
725
WPDJAPT - z10 Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowegojest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ew
0
712
WUSJ Wypowiedzenie umowy spółki jawnej
W zależności od rodzaju spółki osobowej, różne są metody rozwiązania spółki i opuszczenia jej poszczególnych wspólników. W przypadku spółki jawnej, jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego,
0
710
Strona 11 z 23

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.