Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Inne druki do wypełnienia

PKon Protokół kontroli
Kontrolę zarządza minister. Kontrola jest wykonywana zgodnie z rocznym planem kontroli. W razie potrzeby, niezależnie od rocznego planu kontroli, minister może zarządzić przeprowadzenie kontroli doraźnej. Roczny plan kontroli sporządza dyrektor komórki organizacyjnej ministerstwa
0
611
WoSNP (archiwalny) Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (do 16 lat) - Poznań
Formularz przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do celów takich jak : odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia w celu przystosowania do pracy na stanowiskach dla niepełnosprawnych, zatrudnienia w zakładzie aktywności za
0
609
UWPR (archiwalny) Umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego
Zleceniobiorca(-y) jest/są zobowiązany(-i) do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
0
602
WwSNW Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 lat) - Warszawa
Formularz przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do celów takich jak : odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia w celu przystosowania do pracy na stanowiskach dla niepełnosprawnych, zatrudnienia w zakładzie aktywności za
4.0
599
SSRO Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar
Formularz wypełnia się dla zbiórek już przeprowadzonych, jak również dla tych, które trwają dłużej niż rok. Objaśnienia: Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami. Wypełnić należy tylko białe pola. W polach wyboru należy wstawić znak X. We wszystkich
0
591
PUZENA Pouczenie o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
Osoba zatrzymana na podstawie europejskiego nakazu aresztowania ma prawo do: informacji o przyczynie zatrzymania, składania wyjaśnień lub ich odmowy, kontaktu z adwokatem i rozmowy, korzystania z pomocy obrońcy lub obrońcy z urzędu, wyznaczonego przez sąd, ko
0
588
OSPNW Opis stanowiska pracy niebędącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
Opis stanowiska pracy sporządza się dla każdego stanowiska pracy w służbie cywilnej. W opisie stanowiska pracy wykazuje się realizowane zadania, wymagane kompetencje, kwalifikacje i zakres odpowiedzialności ze względu na umiejscowienie i funkcję stanowiska pracy w strukturze urzę
0
583
Dms_P1_f2 - str 5 (archiwalny) Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie oraz innych pomocy o charakterze pomocy de minimis
W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR formularz Dms_P1_f2 jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację/aktualizację w CRP. Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych przez ARR jest rejestracja w CRP. Do wniosku
0
574
PP-zał.2 Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255)
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach, wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu, udzielenie pomocy w sporządzeniu pisma, wyłączając pisma proc
0
573
OoSKZ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
W polu z przypisem 1 należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnonej przez niego funkcji.
0
571
ZTW-1 zal Zaktualizowany tytuł wykonawczy - załącznik
Zaktualizowany tytuł wykonawczy stosowany jest przy występowaniu do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o dochodzenie należności pieniężnych. Obowiązkowe wypełnienie pozycji dotyczy elementów określonych w art. 95 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzaje
0
571
SPZP Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej
Formularz wypełnia się dla zbiórek już przeprowadzonych, jak również dla tych, które trwają dłużej niż rok, za każdy 6-miesięczny okres. Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami. Wypełnić należy tylko białe pola. W polach wyboru należy wstawić znak X.
0
569
WowP Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotów: grupy przyłączeniowej A lub grupy przyłączeniowej B podgrupa II
Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotów: grupy przyłączeniowej A lub grupy przyłączeniowej B podgrupa II, których urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i którzy będą odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości większej niż 10 m3 /
0
569
WoUP Wniosek o udzielenie pożyczki
Środki Funduszu Rozwoju przeznacza się na finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, a w szczególności na: tworzenie nowych miejsc pracy tworzenie w zakładach karnych infrastruktury niezbędnej do działań resocjalizacyjnych, modernizację przywi
0
567
Dms_P1_f2 - str 3 (archiwalny) Oświadczenie dotyczące sposobu wykorzystania materiału siewnego
W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR formularz Dms_P1_f2 jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację/aktualizację w CRP. Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych przez ARR jest rejestracja w CRP. Do wniosku
3.0
566
Dms_P1_f2 - str 4 (archiwalny) Oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych, na których został wysiany lub wysadzony materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany
W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR formularz Dms_P1_f2 jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację/aktualizację w CRP. Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych przez ARR jest rejestracja w CRP. Do wniosku
1.0
563
AAO Arkusz A Ocena okresowa członka korpusu Służby Cywilnej zatrudnionego na stanowisku pracy niebędącym wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej ani stanowiskiem kierownika urzędu, które jest stanowiskiem pracy w służbie cywilnej
Bezpośredni przełożony ocenianego albo osoba, o której mowa w art. 81 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, zwani dalej „oceniającym”, dokonują oceny okresowej ocenianego, zwanej dalej „ocena”, na podstawie kryteriów oc
1.0
560
PPTPD Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej
Terminarz przystępowania do obrony pracy dyplomowej uzgadniany musi być każdorazowo z opiekunem, recenzentem oraz innymi osobami uczestniczącymi w przewodzie. Osoby, które zaangażowane były ze strony uczelni w proces powstawania pracy stają się bowiem co do zasady uczestniczyć bę
0
560
Dms_P1_f2 - str 4 (archiwalny) Oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych, na których został wysiany lub wysadzony materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany
1. Wniosek powinien być wypełniony w sposób czytelny (przy pomocy aplikacji informatycznych lub odręcznie), kolorem czarnym albo niebieskim. 2. Wniosek należy wypełniać literami drukowanymi, wpisując wyłącznie jeden znak (cyfrę/literę) w jedną kratkę. 3. Wniosek musi zawierać c
1.0
547
Strona 13 z 23

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.