Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Inne druki do wypełnienia

DZFWD-PPK Deklaracja w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny program systematycznego oszczędzania, przeznaczony dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Wpis do PPK odbywa się auto
0
1070
OuRP Oświadczenie dla celów ustalenia rezydencji podatkowej
Wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zależy od podlegania ograniczonemu lub nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej. Umowy międzynarodowe mogą bowiem wskazywać, że w Polsce w ogóle nie należy pobierać podatku. Dodatkowo w formie ryczałtu p
0
1062
KOPN Karta oceny pracy nauczyciela
Oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu oceny pracy dokonanej przez dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli, w zakresie dotyczącym wykonywania funkcji doradcy metodycznego. Kryterium o
0
1061
PIT/NW (1) Informacja o prawach do spółki nieruchomościowej
PIT/NW jest załącznikiem do głównego formularza PIT-N1. Składający: Informacja sporządzana przez spółkę nieruchomościową o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio w tej spółce udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce, albo ogół praw i obowiązków da
0
1049
FZR-GTI Formularz zgłoszenia roszczenia z gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej - GTI TRAVEL POLAND Sp. z o.o.
Informacje dotyczące roszczeń można uzyskać na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego.
0
1037
WoWZWSP Wniosek o wyrażenie zgody na wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych
Pracodawca może wyrazić zgodę na wykorzystywanie w pracy zarówno w delegacji, jak i w czasie wykonywania standardowych czynności samochodu prywatnego, stanowiącego własność pracownika. Wykorzystywanie prywatnego pojazdu odbywać się może na zasadzie: umowy najmu z pracownikiem
0
1020
FKorU Faktura korygująca uproszczona
Fakturę korygującą wystawia się gdy: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, z tytułu wcześniejszej zapłaty, udzielono opustów i obniżek cen, po dokonaniu sprzedaży, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, otrzyman
0
1011
SDOS Skierowanie do odbycia szkolenia/kursu
Przepisy różnicują zakres świadczeń przysługujących pracownikom w zależności od formy kształcenia (tak więc formie szkolnej bądź pozaszkolnej) oraz czy pracownik podjął naukę na podstawie skierowania, czy bez takiego skierowania. Do uzyskania określonego zakresu przywilejów przy
0
1008
ZUS ZAS-34 (archiwalny) Wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako urlop ojcowski
Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze
0
1007
OoMZ(p) Oświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
W przypadku, gdy pracownik zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się siedziba zakładu pracy, pracodawca obliczając jego zaliczkę na podatek stosuje ryczałtowe koszty uzyskania przychodów w kwocie 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, a koszt
0
1001
SRZiS (archiwalny) Skonsolidowany rachunek zysków i strat jednostki sprawozdawczej (wariant porównawczy)
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się: z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które wchodzi w skład informacji dodatkowej, obejmującego co najmniej informacje określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 20
0
1001
ZZ-3 Zarządzenie zabezpieczenia stosowane w zabezpieczeniu wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym
W razie potrzeby zabezpieczenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym organ egzekucyjny może zastosować środki zabezpieczenia stosownie do okoliczności, a także w razie potrzeby środki zabezpieczenia przewidziane w art. 164 § 1 ustawy, tj. zajęcie pieniędzy, wynagr
0
993
CIT/NW (1) Informacja o prawach do spółki nieruchomościowej
Deklarację CIT-N1 (1) wraz z załącznikiem CIT/NW (1) zobowiązani przekazać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej są: spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5 % praw głosu
0
990
PoZWL Prośba o zgodę na wywieszenie logo firmy/ustawienie baneru reklamowego na budynku/płocie
Uzyskanie zgody na wywieszenie logo jest formą potwierdzenia ustnie zawartej między stronami nieodpłatnej umowy użyczenia, w której właściciel budynku użycza zezwala na korzystanie przez właściciela firmy ściany, płotu lub innego miejsca celem wywieszenia logo firmy. Użyczenie
0
986
UPdO Umowa przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych. Podmiot ten może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie z podmiotem, któremu powierzył dane. Nie wymaga zawarcia umowy przez admi
5.0
985
ASG Wniosek o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG-EUPOS
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrod
0
983
WPoUA Wniosek powoda o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego
Wniosek o profesjonalne zastępstwo procesowe przedstawiony może być łącznie z wnoszonym powództwem lub w trakcie przewodu sądowego do protokołu. Pomoc prawna z urzędu wymaga spełnienia określonych warunków. Jeżeli powód zostanie zwolniony z kosztów sądowych w całości lub w części
5.0
973
CIT/NZI (2) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych
Opodatkowaniu exit tax podlega: 1) przeniesienie przez polskiego rezydenta do swojego zagranicznego zakładu składnika majątku dotychczas związanego z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) zmiana rezydencji podatkowej przez polskiego rezydenta, w wyn
0
968
WoUICR Wniosek o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych
Formularz służy do pozyskiwania informacji na temat nauczycieli z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek w części pierwszej zawiera dane wnioskodawcy (imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu o którym
0
960
UmW Umowa współpracy
Umowa z samozatrudnionym jest z reguły ramowym uzgodnieniem warunków, na jakich oba podmioty będą wykonywały czynności na rzecz osób trzecich. W efekcie zawarcia takiej umowy dochodzi do rozpoczęcia współpracy oraz określenia jej warunków, w tym m.in. warunków odpowiedzialności z
5.0
953
Strona 14 z 38

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.