Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Inne druki do wypełnienia

WoUPR-A Informacja dodatkowa
Formularz "Informacja dodatkowa" należy złożyć wraz z wnioskiem w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Pomoc w celu ratowania lub pomoc w celu restrukturyzacji może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, o ile przedsiębior
0
1948
RZiS (K)-dp (archiwalny) (2016) Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny (przekształcone dane porównawcze)
Rachunek zysków i strat stanowi obowiązkowy element każdego sprawozdania finansowego zarówno w przypadku jednostek stosujących uproszczone sprawozdania finansowe, jak i jednostek, których sprawozdania podlegają badaniom przez biegłych rewidentów. W wariancie kalkulacyjnym wynik
0
1933
ZZKP (archiwalny) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym stanowi obowiązkowy element sprawozdania finansowego jednostek, których sprawozdanie finansowe podlega corocznie obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunko
0
1932
IPOWT (Covid-19 koronawirus) Informacja dla pracownika / porozumienie z przedstawicielem pracowników o ograniczeniu nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego
W związku ze spadkiem obrotów w okresie stanu epidemii, dopuszczalne jest w zakładzie pracy: ● ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku, o który
0
1920
ZoPDM Zaświadczenie o pomocy de minimis
Zaświadczenie o pomocy de minimis i zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zawiera: datę wydania; pieczęć podmiotu udzielającego pomocy; numer identyfikacji podatkowej (NIP), nazwę oraz adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy; numer identyfikac
0
1910
OUSM (ZUS-US-OPW-01) (archiwalny) Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem
Zgodnie z art. 39 ust. 1b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) ubezpieczony może wskazać osoby, które w przypadku jego śmierci będą uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na prowadzonym dla ubez
0
1896
SSE-R/A (3) Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą
Wzór obowiązujący od 20 maja 2015 r. Wzór stosuje się do rozliczenia podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych za rok podatkowy, który rozpoczął się po dniu 20 maja 2015 r. Wzór mogą stosować podatnicy, których r
0
1893
OZUP-PPK Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny program systematycznego oszczędzania, przeznaczony dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Wpis do PPK odbywa się auto
0
1875
ORD-WS (4) Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej
Wzór wniosku ORD-WS przeznaczony jest dla dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. Wniosek składa zainteresowany wskazany przez pozostałych zainteresowanych jako strona
0
1859
WoPDE-Poz Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego - Poznań
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm
0
1856
WDW-PPK Wniosek o dokonanie wpłat do PPK
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny program systematycznego oszczędzania, przeznaczony dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Wpis do PPK odbywa się auto
0
1842
PPEw Protokół przekazania ewidencji
Ewidencję prowadzoną w formie księgi ewidencyjnej przekazuje się ministrowi właściwemu do spraw gospodarki przesyłką poleconą, zwaną dalej „przesyłką”. Przesyłka składa się z ewidencji ułożonej w kolejności odpowiadającej liczbie porządkowej wskazanej w protokole prz
0
1833
ORD-WS (3) (archiwalny) Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej
Wzór wniosku ORD-WS przeznaczony jest dla dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. Wniosek składa zainteresowany wskazany przez pozostałych zainteresowanych jako strona
0
1819
AdKC5 Nadruk adresów na kopertę (do drukowania na kopercie o formacie C5)
Ten formularz służy do drukowania adresów nadawcy i odbiorcy zapisanych w bazie aktówki na kopercie o formacie C5 (o wymiarach 162 mm × 229 mm). Koperty do wydruku należy wkładać do podajnika drukarki krótszym bokiem do góry.
0
1809
OoSWSF Oświadczenie o spełnieniu wymagań przez sprawozdanie finansowe
Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Sprawozdanie finansowe p
0
1804
GUS AK-H/m (2023) Ankieta koniunktury gospodarczej - handel
Obowiązek sporządzania sprawozdania dotyczy wszystkich podmiotów gospodarki narodowej: osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby te zobowiązane są do przekazywania informacji i danych stat
0
1793
WUMP P2 Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrod
0
1785
WZU-PPK Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia (PPK)
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny program systematycznego oszczędzania, przeznaczony dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Wpis do PPK odbywa się auto
0
1761
IoSZ Informacja o stanie zdrowia
W przypadku turnusu rehabilitacyjnego, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, zaświadczenie należy przedstawić lekarzowi na turnusie rehabilitacyjnym. Informacja powinna zawierać aktualne dane o stanie zdrowia, szczególnie informacje o chorobie zasadniczej, uczule
5.0
1756
WoZASO Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego
W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej w ramach państw UE lub eksportu samochodu osobowego poza UE należy złożyć Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego. Wniosek mogą złożyć osóby fizyczne i podmioty prowadzące działalność gospodar
0
1743
Strona 9 z 38

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.