Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Prawne i sądowe druki do wypełnienia

RZ-D Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów – dane o podmiotach
Formularz RZ-D jest załącznikiem do wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów dane o podmiotach Jeśli w polu 8 wpisano kraj inny niż Polska, w celu wpisania w rejestrze adresu dla doręczeń w Polsce podmiotu zagranicznego należy dodatkowo wypełnić załącznik RZ-1A.
0
1874
DW-4 Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów
We wniosku o wydanie odpisu z rejestru zastawów podaje się numer pozycji rejestru zastawów. Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól.Każdy wniosek należy składać z oryginałem dowodu wpłaty. Wni
0
1872
ORD-WS (4) Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej
Wzór wniosku ORD-WS przeznaczony jest dla dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. Wniosek składa zainteresowany wskazany przez pozostałych zainteresowanych jako strona
0
1859
KRS-WD Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Wniosek KRS-WD stanowi załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Jeśli partnerów jest więcej niż czterech, informacje o pozostałych należy wpisać w kolejnych egzemplarzach załącznika KRS-WD. Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ust
0
1833
ORD-WS (3) (archiwalny) Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej
Wzór wniosku ORD-WS przeznaczony jest dla dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. Wniosek składa zainteresowany wskazany przez pozostałych zainteresowanych jako strona
0
1819
KW-OZN Załącznik – Oznaczenie działki ewidencyjnej
Formularz KW-OZN stanowi załącznik do formularza wniosku "KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej". Wypełnia się go wówczas, gdy składa się wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej, w skład której wchodzi kilka działek ewidencyjnych. Na załączonym f
3.0
1788
IoSR Informacja o sporządzeniu remanentu
Remanent posiada znaczenie zarówno w przypadku zakończenia i otwarcia roku podatkowego, jak również w przypadku likwidacji lub przekształcenia jednostki. Ma on za zadanie wskazać stan składników będących na magazynie jednostki na dzień jego sporządzenia. Regułą jest nie tylko spo
0
1770
ZP-PN Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (cz. II)
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera informacje dotyczące czynności poprzedzających wszczęcie oraz wykonywanych po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Protokół zawiera informacje dotyczące: zamawiającego, przedmiotu zamów
0
1753
KRS-ZU Zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Wniosek KRS-ZU stanowi załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Zmiana może dotyczyć: wykreślenia jednego i wpisania nowego członka, zmiany danych członka, wykreślenia członka, wpisania nowego członka. Na jednym wniosku można wpisać informacje do
0
1744
KRS-Z67 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - Postępowanie układowe
Wniosek KRS-Z67 o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - Postępowanie układowe składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sąd
0
1730
KW-ODPIS (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej/zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
Chcąc otrzymać odpis księgi wieczystej w wersji papierowej lub zaświadczenie o zamknięciu danej księgi wieczystej należy wypełnić i złożyć wniosek KW-ODPIS. W formularzu należy wskazać czy wnioskujemy o wydanie odpisu zwykłego, zupełnego, czy o wydanie zaświadczenia o zamknięciu
0
1723
ZP-PN Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (cz. I)
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera informacje dotyczące czynności poprzedzających wszczęcie oraz wykonywanych po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Protokół zawiera informacje dotyczące: zamawiającego, przedmiotu zamów
0
1704
DW-3 Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów
Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól. Każdy wniosek należy składać z oryginałem dowodu wpłaty. Jeżeli w polu sygnatura akt postępowania minimum jeden z członów sygnatury nie zostanie wypełn
0
1694
WOWU Wezwanie osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia wniosku o ukaranie
W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebrania danych niezbędnych dla sporządzenia wniosku o ukaranie, Policja może przeprowadzać czynności wyjaśniające. Czynności te w miarę możności należy podjąć w miejscu popełnienia czynu bezpośred
0
1684
EOUDO Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (RODO)
Podmiot, który uzyskuje możliwość przetwarzania danych w ramach swojej jednostki (zakładu pracy) musi upoważnić osoby zatrudnione do posługiwanie się danymi. W efekcie przetwarzanie przez te osoby danych jest możliwe wyłącznie po: Uzyskaniu upoważnienia do przetwarzania w ra
3.0
1650
CP Cofnięcie pozwu
Cofnięcie pozwu odbywa się albo za zgodą, albo bez zgody wyrażonej przez pozwanego, w zależności od rodzaju powództwa. Dodatkowo cofnięcie odbywać może się ze zrzeczeniem się roszczenia lub bez zrzeczenia. Dopuszczalność cofnięcia pozwu jest uzależniona od: etapu postępowania
4.0
1642
GUS PNT-01 obj (2022) Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej za 2022 r.
Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) służy do oceny potencjału naukowo-badawczego kraju. Obejmuje ono informacje w ujęciu dostosowanym do standardów międzynarodowych, zawartych w Podręczniku Frascati 2015, stosowanych w krajach członkowskich OECD i UE (rozporz
0
1642
PRodz Pełnomocnictwo rodzajowe
Podmioty w ramach dowolności i dobrowolności kontraktowania mogą przekazać innemu podmiotowi prowadzenie czynności w imieniu i na rachunek przekazującego (mocodawcy). Pełnomocnictwo do działania może obejmować konkretną czynność lub zespół czynności, a także pewien gatunek spraw,
0
1640
WoPT Wniosek o przedłużenie terminu
Wniosek o przedłużenie terminów dotyczyć może przede wszystkim terminów instrukcyjnych, czyli takich, których maksymalnego terminu nie przewidują przepisy prawa, lecz których dokonanie wynika z czynności urzędu lub sądu. Przedłużenie takich terminów leży w zakresie decyzji organu
2.1
1635
KRS-Z6 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej, jednostka badawczo-rozwojowa
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej, jednostka badawczo-rozwojowa - Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, d
0
1624
Strona 12 z 43

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.