Prawne i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty | popularności
 • SrS Sprawozdanie rachunkowe syndyka
  Sprawozdanie rachunkowe syndyka składane jest po ukończeniu postępowania w sprawie upadłości. Sprawozdanie należy przedstawić sędziemu - komisarzowi w terminie, który został przez niego wyznaczony. Do kosztów postępowania...
  Liczba pobrań: 1 178
  Brak głosów
 • UzZNN Upomnienie w związku z nieuregulowaniem należności
  Brak zapłaty zobowiązania pieniężnego rodzić może przede wszystkim skutki w postaci obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę. Drugą z konsekwencji jest możliwość sądowego domagania się zapłaty, a w jego braku – występowania do organu egzekucyjnego...
  Liczba pobrań: 1 177
  Brak głosów
 • OoZM Ogłoszenie o zmianie umowy
  Ogłoszenie o zmianie umowy zawiera w sobie następujące sekcje: 1. Zamawiający, gdzie podaje się informacje m.in.: o tym, kto przeprowadza postępowanie, informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie...
  Liczba pobrań: 1 171
  Brak głosów
 • WoURT Wniosek o udzielenie tymczasowej pomocy na restrukturyzację
  Pomoc w celu ratowania lub pomoc w celu restrukturyzacji może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, o ile przedsiębiorca: rozpoczął działalność gospodarczą w danym sektorze co najmniej 3 lata przed dniem...
  Liczba pobrań: 1 169
  Brak głosów
 • TPR-C/TPR-P zał.C Dane transakcji C - transakcje finansowe oznaczone kodami 1201-1204 lub 2201-2204
  Termin złożenia informacji TPR wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września br. Informacja o cenach transferowych (TPR) stanowi...
  Liczba pobrań: 1 167
  Brak głosów
 • POZPN Pozew o zapłatę (postępowanie nakazowe)
  Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione m.in. dołączonym do pozwu: 1) dokumentem urzędowym, 2)...
  Liczba pobrań: 1 158
  Brak głosów
 • PPwRI Procedura postępowania w razie zaistnienia incydentu przetwarzania danych osobowych
  Administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszeń danych przetwarzanych przez te podmioty. W celu zachowania bezpieczeństwa...
  Liczba pobrań: 1 150
  Brak głosów
 • WoWAS Wniosek o wyłączenie akt ze sprawy
  Zasada jawności postępowania oraz czynnego udziału stron w toczącym się postępowaniu pozwalają na wgląd uczestników postępowania w akta toczącej się sprawy oraz dokonywanie odpisów, notatek i  kopii  z akt sprawy. Jawność w...
  Liczba pobrań: 1 146
  Brak głosów
 • UZPRZiS Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotycząca ...
  W związku z zakończeniem roku obrotowego spółki, jednostka zobowiązana jest zamknąć księgi rachunkowe, a następnie sporządzić sprawozdanie rachunkowe. W okresie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego odbyć się powinno zwyczajne walne...
  Liczba pobrań: 1 135
  Brak głosów
 • SnPPA Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego
  Wszczęcie postępowania administracyjnego następować może z urzędu lub na wniosek. W obu przypadkach działania organu podatkowego mogą powodować przedłużanie się poszczególnych czynności procesowych powoduje, że uczestnicy postępowania nie...
  Liczba pobrań: 1 133
  Brak głosów