Umowy, pisma, wnioski

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↓
 • WoŚPwTPZ Wniosek o świadczenie pracy w trybie pracy zdalnej
  Uzgodnienie pracy zdalnej może być dokonane z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek o pracę zdalną nie oznacza zawarcia umowy w takim trybie - jest wyłącznie informacją przekazywaną...
  Brak głosów
 • WoŚPwTPZo Wniosek o świadczenie pracy w trybie pracy zdalnej - okazjonalnej
  Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. W takim przypadku kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub...
  Brak głosów
 • OZzIBHPZ Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego ...
  Warunki spełnienia bezpiecznych i higienicznych zasad pracy obowiązywać muszą zarówno w lokalu przedsiębiorstwa, jak również w pomieszczeniach przeznaczonych w lokalu pracownika do pracy zdalnej. Przed dopuszczeniem do wykonywania...
  Brak głosów
 • OoZzORZ Oświadczenie o zapoznaniu się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego
  Praca zdalna wykonywana może być wyłącznie w sytuacji, w której lokal pracownika spełnia wymagania bezpieczeństwa oraz ergonomii pozwalających na prowadzenie czynności pracowniczych. Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik...
  Brak głosów
 • WoZWPZ Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej
  Świadczenie pracy zdalnej odbywać się może na podstawie porozumienia lub poprzez polecenie wykonywania jej w tym trybie (jako pracę zdalną). W przypadku porozumienia, każda ze stron umowy o pracę może wystąpić z wiążącym wnioskiem, złożonym w...
  Brak głosów
 • PwSPZ Porozumienie w sprawie świadczenia pracy zdalnej
  Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego...
  Brak głosów
 • OoSWdWPZ Oświadczenie o spełnieniu warunków do wykonywania pracy zdalnej
  Praca zdalna wykonywana może być wyłącznie w sytuacji, w której lokal pracownika spełnia wymagania bezpieczeństwa oraz ergonomii pozwalających na prowadzenie czynności pracowniczych. W przypadku polecenia wykonywania pracy zdalnej, jej...
  Brak głosów
 • PŚPZ Polecenie świadczenia pracy zdalnej
  Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego...
  Brak głosów
 • ZPCRP-z6 Zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Niniejsze zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy jedynie pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca tytułu pobytowego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...
  Brak głosów
 • VAT-CS (1) Zawiadomienie o prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock
  VAT-CS to  zawiadomienie o prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock, Zawiadomienie składają  podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, oraz podatnicy podatku od wartości dodanej ...
  Brak głosów